facebook

OD 1 MAJA 2017 WCHODZĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY DLA PRACUJĄCYCH CIĘŻARNYCH I KOBIET KARMIĄCYCH PIERSIĄ

Od 1 maja 2017 r. przestaje obowiązywać obecna zasada, zgodnie z którą ciężarna może przepracować przy monitorze maksymalnie 4 godziny na dobę.

OD 1 MAJA 2017 WCHODZĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY DLA PRACUJĄCYCH CIĘŻARNYCH I KOBIET KARMIĄCYCH PIERSIĄ

Nowe rozporządzenie wprowadza korzystną dla pracodawców zmianę zasad wykonywania przez kobiety w ciąży pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi, przewidując dopuszczalność pracy kobiet w ciąży na takich stanowiskach w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę (do tej pory 4 godziny), jednak w każdej godzinie pracy  kobieta w ciąży musi mieć zapewnione 10 minut bez monitora. Nie musi to być 10 minut przerwy w pracy, może to być 10 minut pracy bez komputera – czyli w czasie tej przerwy można wykonywać inne obowiązki.

Kolejna zmiana dotyczy prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, prac w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu oraz prac grożących ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi. Masa ciężkich przedmiotów podnoszonych przez kobiety w ciąży nie może przekraczać 3 kg, natomiast normy dla kobiet karmiących piersią to: „podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg przy pracy stałej i 10 kg – przy pracy dorywczej, a także ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m".

Jako prace, których nie powinny wykonywać kobiety w ciąży rozporządzenie wymienia:  

  • prace w pozycji wymuszonej,
  • prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

Nowe rozporządzenie utrzymuje dotychczasowe kryteria warunków środowiska pracy, których niespełnienie będzie jednoznaczne z zakazem zatrudniania kobiet w ciąży lub karmiących.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy regulamin pracy powinien zawierać wykaz prac wzbronionych kobietom. W związku z wejściem w życie nowego wykazu prac, których nie wolno wykonywać kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią, pracodawcy powinni uaktualnić regulaminy pracy, np. dołączając nowy wykaz prac. Zmiany regulaminu pracy dokonuje się w tym samym trybie, w którym został on przyjęty. Regulamin pracy stanowi wewnętrzne źródło prawa pracy. Oznacza to między innymi, że postanowienia regulaminu pracy, korzystniejsze od postanowień powszechnie obowiązującego prawa, są wiążące w danym zakładzie pracy. W związku z tym pozostawienie dotychczasowego brzmienia regulaminu pracy może spowodować, że nadal będzie obowiązywał dotychczasowy wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w zakresie, w jakim jest korzystniejszy dla pracowników od nowego wykazu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 1 pkt 1 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1053),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2016 r., poz. 2057 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r. poz. 796),
  • Dyrektywa Rady 92/85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią, zmieniona dyrektywą 2007/30/WE oraz dyrektywą 2014/27/UE (Dz. U. UE L348 z 28.11.1992, str. 1; L165 z 27.06.2007, str. 21 i L65 z 4.03.2014, str. 1),
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.


    #kobietawciazy #noweprzepisyodmaja2017 #pracujacaciezarna